Nuostatai
2019-09-25
Parsisiųsti

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimu Nr. V17-208


RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO

NUOSTATAI
 


I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 
1. Rumšiškių kultūros centro nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Rumšiškių kultūros centro teisinę formą, veiklos sritis, rūšis, tikslus ir funkcijas, darbo organizavimo, valdymo, finansavimo, lėšų bei turto naudojimo tvarką.
2. Įstaigos pavadinimas – Rumšiškių kultūros centras (toliau – Kultūros centras).
3. Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
4. Kultūros centro buveinė – Rumšos g. 37, LT-56335 Rumšiškės, Kaišiadorių r. sav.
5. Kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 302025546.
6. Kultūros centro savininkė – Kaišiadorių rajono savivaldybė, kodas 111102630, adresas – Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys.
7. Kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).
8. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba:
8.1. tvirtina Kultūros centro nuostatus;
8.2 suteikia Kultūros centrui kategoriją;
8.3. priima sprendimą dėl Kultūros centro buveinės pakeitimo;
8.4. priima sprendimą dėl Kultūros centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
8.5. priima sprendimą dėl Kultūros centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
8.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
8.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
9. Kultūros centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis savivaldybės funkcijas ir išlaikomas iš savivaldybės biudžeto asignavimų, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. Kultūros centras gali turėti logotipą ir kitą atributiką teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Pagal savo prievoles Kultūros centras atsako tik savo lėšomis. Jeigu Kultūros centro prievolėms padengti lėšų nepakanka, prievolės padengiamos Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, neviršijant Kultūros centro teisės aktų nustatyta tvarka naudojamo, valdomo ir disponuojamo turto vertės.
11. Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo įsakymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
12. Kultūros centro veikla yra neterminuota.
13. Kultūros centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
14. Kultūros centro veiklos teritorija – Pravieniškių seniūnija ir Rumšiškių seniūnija.
15. Kultūros centras turi interneto svetainę www.rumšiškės.lt, kurioje skelbiama informacija apie Kultūros centro veiklą ir vieši pranešimai, kuriuos, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia paskelbti viešai.
 

II SKYRIUS
KULTŪROS CENTRO VEIKLOS POBŪDIS, SRITYS IR RŪŠYS

 
16. Kultūros centras pagal veiklos pobūdį yra daugiafunkcis. Jis prieinamas visiems vartotojams, savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria ir vykdo menines, neformaliojo švietimo, pramogines programas, ugdo ir tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius, kuria ir skleidžia profesionalųjį meną.
17. Kultūros centro pagrindinė veiklos sritis – kultūra.
18. Kitos Kultūros centro veiklos rūšys (pagal EVRK):
18.1. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
18.2. kita leidyba, kodas 58.19;
18.3. kino filmų rodymas, kodas 59.14;
18.4. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
18.5. viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla, kodas 70.21;
18.6. reklama, kodas 73.10;
18.7. fotografavimo veikla, kodas 74.20;
18.8. muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma, kodas 77.29.30;
18.9. kita išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla, kodas 79.90;
18.10. posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30;
18.11. kitas mokymas, kodas 85.5;
18.12. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
18.13. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
18.14. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99;
18.15. scenos pastatymų veikla, kodas 90.01;
18.16. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;
18.17. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.
 

III SKYRIUS
KULTŪROS CENTRO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 
19. Kultūros centro veiklos tikslas – puoselėti etninę kultūrą ir gyvąją tradiciją, mėgėjų meną, rengti ir įgyvendinti edukacines, menines, neformaliojo ugdymo programas ir projektus, plėtoti švietėjišką ir kultūros paveldo sklaidos veiklą, ugdyti ir tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius, organizuoti  profesionalaus meno sklaidą.
20. Įgyvendindamas šį tikslą, Kultūros centras atlieka šias funkcijas:
20.1. formuoja kultūrinius bendruomenės poreikius, sudaro sąlygas visiems jos nariams dalyvauti kultūros procese;
20.2. inicijuoja gyventojų kultūrinių poreikių tyrimus, apklausas ir rengia metinį veiklos planą;
20.3. sudaro sąlygas etninės kultūros ir gyvosios tradicijos puoselėjimui, sklaidai ir perimamumui, organizuoja etninę kultūrą ir gyvąją tradiciją populiarinančius renginius;
20.4. puoselėja vaizduojamąjį ir taikomąjį meną, dailiuosius amatus, plėtoja šių sričių edukacinę veiklą;
20.5. organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;
20.6. sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
20.7. telkia įvairių žanrų mėgėjų meno kolektyvus ir sudaro sąlygas jų veiklai;
20.8. rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
20.9. vykdo švietėjišką (edukacinę) veiklą, rengia ir įgyvendina vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas;
20.10. organizuoja pramoginius, profesionalaus meno ir kitus renginius, mėgėjų meno kolektyvų koncertines išvykas;
20.11. organizuoja Kaišiadorių rajono literatūrinį palikimą ir jo sklaidą puoselėjančius renginius, puoselėja kultūros paveldą ir organizuoja jo populiarinimą;
20.12. rūpinasi vaikų ir jaunimo meniniu ugdymu, organizuoja senąsias kultūros tradicijas, papročius ir teatrinį meną populiarinančių būrelių, klubų, studijų veiklą ir dalyvavimą respublikiniuose konkursuose;
20.13. skleidžia kultūrinę informaciją;
20.14. nuolat informuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenę apie Kultūros centro veiklą ir renginius;
20.15. bendradarbiauja su meno, mokslo, kultūros, švietimo įstaigomis ir kitomis organizacijomis;
20.16. rengia ir įgyvendina kultūrines-menines programas bei projektus;
20.17. rengia tradicinių kultūros vertybių sąvadą;
20.18. rengia projektus ir teikia paraiškas Lietuvos ir užsienio fondams, ieško rėmėjų;
20.19. teikia mokamas ir nemokamas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
20.20. vykdo kultūrinius mainus tarp Kauno ir kitų Lietuvos regionų, užsienio šalių;
20.21. vykdo atvirą darbą su jaunimu;
20.22. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
 

IV SKYRIUS
KULTŪROS CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 
21. Kultūros centro veikla organizuojama vadovaujantis Kultūros centro metiniu veiklos planu.
22. Kultūros centrui vadovauja Kultūros centro vadovas (toliau – direktorius). Direktorius į pareigas skiriamas 5 metų kadencijai konkurso būdu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Kvalifikacinius reikalavimus direktoriui nustato Lietuvos Respublikos kultūros ministras. Direktorius turi būti nepriekaištingos reputacijos.
23. Sprendimą dėl direktoriaus priėmimo į pareigas, jo atleidimo arba atšaukimo iš jų priima Savivaldybės meras Lietuvos Respublikos darbo kodekso, šių nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Be kitų darbo sutarties pasibaigimo pagrindų, darbo sutartis su direktoriumi taip pat pasibaigia atšaukus jį iš pareigų teisės aktų nustatyta tvarka.
24. Direktorius yra vienasmenis Kultūros centro valdymo organas.
25. Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kultūros ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės vykdomosios institucijos įsakymais, kitais norminiais teisės aktais ir šiais nuostatais bei direktoriaus pareigybės aprašymu.
26. Direktorius pavaldus Kaišiadorių rajono savivaldybės merui ir atskaitingas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai ir administracijos direktoriui.
27. Vadovaujančiųjų darbuotojų skaičius Kultūros centre nustatomas vadovaujantis teisės aktais. Tokių darbuotojų skaičius negali sudaryti daugiau negu dvidešimt procentų Kultūros centro darbuotojų vidutinio skaičiaus.
28. Kultūros centro direktorius:
28.1. organizuoja Kultūros centro darbą, kad būtų įgyvendinami Kultūros centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
28.2. vadovauja Kultūros centro metinio veiklos plano rengimui, jo įgyvendinimui, analizuoja Kultūros centro veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
28.3. teikia Kultūros centro vadovo veiklos ataskaitą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai teisės aktų nustatyta tvarka;
28.4. atsako už Kultūros centro veiklą, užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;
28.5. tvirtina Kultūros centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
28.6. nustato konkretų Kultūros centro darbo pradžios ir pabaigos laiką pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus, suderinęs su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija;
28.7. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Kultūros centro darbuotojus, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;
28.8. organizuoja Kultūros centro darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimą ir skatinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
28.9. organizuoja Kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimą Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatyta tvarka;
28.10. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, tvirtina Kultūros centro darbo tvarkos taisykles, nustato darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę;
28.11. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
28.12. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Kultūros centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
28.13. organizuoja Kultūros centro buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
28.14. tvirtina Kultūros centro išlaidų, pajamų ir kitas sąmatas;
28.15. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją;
28.16. prižiūri ir atsako, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintų Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio taisyklių;
28.17. tobulina Kultūros centro darbą;
28.18. bendradarbiauja su kitomis kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo įstaigomis, rengiant ir įgyvendinant sociokultūrinės edukacijos projektus, kitas neformaliojo švietimo veiklas;
28.19. organizuoja darbą, vadovaudamasis darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių norminių teisės aktų reikalavimais;
28.20. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
28.21. atstovauja Kultūros centrui valstybės ir savivaldybės institucijose, teisme bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
28.22. sudaro sutartis Kultūros centro vardu Kultūros centro funkcijoms atlikti;
28.23 organizuoja Kultūros centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
28.24. viešai skelbia informaciją apie Kultūros centro veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;
28.25. keičiantis Kultūros centro direktoriui, perduoda reikalus, turtą ir dokumentus pagal reikalų perdavimo ir priėmimo aktą Kaišiadorių rajono savivaldybės mero (arba Savivaldybės vykdomosios institucijos) nurodytam asmeniui;
28.26. vykdo kitas teisės aktuose ir jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
29. Kultūros centre sudaroma kolegiali patariamojo balso teisę turinti Rumšiškių kultūros centro taryba (toliau – taryba).
30. Taryba renkama 2 metų kadencijai visuotiniame Kultūros centro darbuotojų susirinkime paprastąja balsų dauguma. Tarybą sudaro trys Kultūros centro bendruomenės nariai.
31. Tarybos sudėtį tvirtina Kultūros centro direktorius, jis negali būti tarybos pirmininku.
32. Tarybos uždavinys – teikti siūlymus direktoriui dėl Kultūros centro veiklos planavimo ir organizavimo.
33. Taryba:
33.1. svarsto ir vertina metines kūrybinės veiklos programas ir jų įgyvendinimo rezultatus ir teikia siūlymus Kultūros centro direktoriui;
33.2. teikia siūlymus dėl veiklos tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, vidaus struktūros tobulinimo;
33.3. teikia siūlymus dėl Kultūros centro materialinės bazės gerinimo;
33.4. teikia siūlymus kultūros ir meno darbuotojų atestacijos ir kvalifikacijos kėlimo klausimais;
33.5. siūlo Kultūros centro darbuotojų kandidatūras apdovanojimams, paskatinimams gauti;
33.6. svarsto kitus Kultūros centro direktoriaus teikiamus kūrybinės, administracinės, ūkinės veiklos klausimus.
34. Tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmajame tarybos posėdyje.
35. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Neeilinis tarybos posėdis gali būti sušauktas tarybos pirmininko iniciatyva, daugiau kaip pusės tarybos narių reikalavimu arba Kultūros centro direktoriaus iniciatyva.
36. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo tarybos pirmininkas ir sekretorius.
37. Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti Kultūros centro direktorius. Į tarybos posėdį gali būti kviečiami socialiniai partneriai, rėmėjai ar kiti asmenys.
38. Tarybos posėdžius šaukia, apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus narius informuoja tarybos sekretorius.
39. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Kultūros centro bendruomenei visuotiniame darbuotojų susirinkime.
40. Pasibaigus kadencijai, Taryboje atnaujinama ne mažiau kaip 1/3 narių.
 

V SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA, VEIKLOS VERTINIMAS IR ATESTAVIMAS

 
41. Darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
42. Kultūros centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
43. Kultūros centro direktorius ir darbuotojai atestuojami, vertinama jų veikla teisės aktų nustatyta tvarka.
 

VI SKYRIUS
KULTŪROS CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 
44. Kultūros centras teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja savivaldybei priklausančiu turtu, perduotu Kultūros centrui patikėjimo teise.
45. Kultūros centro turtą sudaro:
45.1. ilgalaikis turtas: materialusis ir nematerialusis turtas;
45.2. trumpalaikis turtas: atsargos, finansiniai ištekliai ir kitas su Kultūros centro veikla susijęs turtas.
46. Kultūros centro lėšų šaltinius sudaro:
46.1. savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto asignavimai;
46.2. fizinių ir juridinių asmenų parama (labdara);
46.3. pajamos, gautos už teikiamas mokamas paslaugas;
46.4. kitos teisėtai gautos lėšos.
47. Kultūros centras yra paramos gavėjas. Paramos lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
48. Kultūros centras gali dalyvauti tarptautinėse programose, projektuose ir gauti tarptautinių fondų finansavimą.
49. Kultūros centras savivaldybės biudžeto ir kitas teisėtai gautas lėšas naudoja ir apskaito teisės aktų nustatyta tvarka ir tik šiuose nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti.
50. Kultūros centro asignavimų valdytojas yra direktorius.
51. Kultūros centro buhalterinę apskaitą tvarko vyriausiasis buhalteris.
52. Kultūros centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
53. Kultūros centro veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.
54. Kultūros centro valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
 

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 
55. Kultūros centro nuostatai keičiami savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, Savivaldybės vykdomosios institucijos ir Kultūros centro direktoriaus iniciatyva teisės aktų nustatyta tvarka.
56. Kultūros centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Kultūros centrų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
57. Kultūros centro dokumentai rengiami, įforminami ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.
 

______________________________